1. Interes za pridobitev certifikata

Stranka, ki želi pridobiti certifikat ARTSTAR, pokliče ali pošlje e-pošto agenciji in sporoči osnovne informacije o umetniškem delu slovenskega avtorja. Na podlagi posredovanih informacij presodimo, ali je umetniško delo primerno za presojo avtentičnosti in oceno vrednosti. Glede na pomembnost avtorja umetniškega dela in stopnjo tveganja (nepodpisana ali netipična umetnina, brez dokumentacije ali provenience) priporočamo določen tip certifikata. Stranka s predplačilom naroči certifikat in potrdi, da je seznanjena s splošnimi pogoji in postopkom.

2. Določitev strokovnjakov in dostava umetniškega dela

Na podlagi potrjenega postopka strokovnega sveta za avtorja umetniškega dela glede na izbrani tip certifikata po vrstnem redu s seznama določimo strokovnjake za presojo avtentičnosti in/ali oceno vrednosti umetniškega dela. Stranka posreduje agenciji vso posedovano dokumentacijo o umetniškem delu in provenienco. Po pregledu dokumentacije agencija določi datum, kdaj naj stranka umetniško delo dostavi na ogled – izjemoma opravimo tudi ogled na domu. Stranka umetniško delo dostavi zjutraj na dogovorjen datum in ga prevzame popoldne še isti dan.

3. Prvi anonimni krog presoje in ogled umetniškega dela

V prvem krogu postopka strokovnjak pridobi vse potrebne informacije o umetnini in neodvisno ter strokovno pristopi k presoji umetniškega dela. Strokovnjak v tem krogu deluje anonimno in ne ve, kateri tip certifikata je izbran in kateri strokovnjaki še sodelujejo v postopku. Na dogovorjeni datum in uro strokovnjak pride v agencijo na fizični ogled umetniškega dela. Na podlagi priložene dokumentacije in fizičnega ogleda strokovnjak izdela prvo mnenje glede presoje avtentičnosti in ocene vrednosti umetniškega dela.

4. Drugi anonimni krog presoje

V drugem krogu agencija vsem strokovnjakom, ki sodelujejo v procesu presoje avtentičnosti umetniškega dela, posreduje mnenja ostalih strokovnjakov. Mnenja strokovnjakov so v tem krogu še anonimna in strokovnjak lahko na podlagi mnenj ostalih strokovnjakov po želji spremeni svoje mnenje iz prvega kroga.

5. Tretji javni krog presoje in priprava certifikata

V tretjem krogu agencija vsem strokovnjakom, ki sodelujejo v procesu presoje avtentičnosti umetniškega dela, posreduje zadnja mnenja vseh ostalih strokovnjakov. Mnenja in imena strokovnjakov so v tem krogu javna. Strokovnjak se lahko posvetuje z ostalimi strokovnjaki, izmenja mnenja in izrazi morebitne dvome o avtentičnosti. Strokovnjak lahko na podlagi mnenj ostalih strokovnjakov po želji spremeni svoje mnenje, vendar še vedno deluje popolnoma samostojno in neodvisno od ostale skupine.

Če obstaja še kakršen koli sum glede avtentičnosti, ga je potrebno v tem krogu izločiti. Stranki se glede na priporočilo strokovnjakov ponudi možnost, da se izvedejo dodatne raziskave, torej k presoji pokličemo še dodatne strokovnjake ali predlagamo, da se izvedejo kemične in druge tehnološke analize, ali svetujemo stranki, da odstopi od nadaljnjih postopkov in ji izdamo negativno mnenje. Če v tretjem krogu vsi strokovnjaki brez dvoma potrdijo avtentičnost umetniškega dela, se izdela certifikat s statusom „V preverjanju“.

6. Četrti javni krog presoje in validacija certifikata

V četrtem krogu agencija certifikat s statusom „V preverjanju“ objavi na internem spletnem portalu, kjer je viden vsem ostalim strokovnim sodelavcem agencije ARTSTAR, ki lahko podajo morebitne pripombe na izdani certifikat. V tem krogu se pridobijo še dodatne informacije, opozorila, mnenja ostalih strokovnjakov in se razčistijo morebitne nepravilnosti, sumi kraje ali karkoli, kar bi lahko pripeljalo do napačne izdaje certifikata. V procesu dodatno preverimo še, ali umetniško delo ni na seznamu ukradenih umetnin. Če se izrazi sum o avtentičnosti, se umetnina vrne v ponovno presojo avtentičnosti in izdaje certifikata. Če ostali strokovnjaki nimajo pripomb, certifikat dobi status „Potrjen“.

7. Peti krog presoje in izdaja certifikata

V petem krogu direktor Agencije ARTSTAR preveri, ali je bil postopek presoje avtentičnosti voden pravilno in v skladu s pravilnikom strokovnega sveta. Če je bil postopek izveden pravilno, direktor podpiše in izda veljaven certifikat o avtentičnosti umetniškega dela in obvesti strokovnjake, ki so sodelovali v postopku presoje. Certifikat se v fizični obliki preda stranki in se brez osebnih podatkov objavi v registru certifikatov ARTSTAR. Certifikat bo kadarkoli dosegljiv v elektronski obliki in viden samo imetniku fizičnega certifikata s posebno serijsko številko. Če stranka prodaja umetniško delo, lahko kupcu pošlje šifro certifikata in ta na spletni strani preveri trenutno veljavnost certifikata.

8. Preklic veljavnosti certifikata

V primeru, da bi se kadarkoli kasneje pojavil utemeljen sum o avtentičnosti umetniškega dela, nova dejstva ali bi se pojavile nove tehnološke analize ali strokovne metode, lahko agencija pozove stranko k ponovni presoji avtentičnosti. V primeru, da se stranka ne odzove ali se sum potrdi, lahko agencija prekliče veljavnost certifikata. Tako lahko kljub temu, da je na trgu prisotna fizična kopija certifikata, zagotovimo, da ne pride do zlorabe certifikata.

Cenik certifikatov in storitev

ARTSTAR 1 certifikat 300 EUR na umetnino
ARTSTAR 2 certifikat 500 EUR na umetnino
ARTSTAR 3 certifikat 700 EUR na umetnino
ARTSTAR 4 certifikat 1000 EUR na umetnino
ARTSTAR 5 certifikat 1200 EUR na umetnino
ARTSTAR 5+ certifikat 1200 EUR + stroški tehnološke analize na umetnino
Dodano izvedeniško mnenje - 1 avtorska pola 500 EUR
Strokovno delo - 1 ura 100 EUR
Ekspertno delo - 1 ura 150 EUR
Prihod na dom - Ljubljana 100 EUR
Prihod na dom - do 100 km v eno smer 150 EUR + 0.5 EUR na kilometer
Prihod na dom - do 200 km v eno smer 200 EUR + 0.5 EUR na kilometer

Cenitve umetnin

Vrednost umetniškega dela lahko s pomočjo podatkov in strokovnjakov določite na več načinov
ARTINDEX

Želite raziskati cene in jih pridobiti samostojno? S pregledom prodajnih cen primerljivih umetnin na ARTINDEX lahko vrednost umetniškega dela določite sami.

Preglejte cene

ARTSTAR

Za zahtevnejše in natančnejše cenitve umetnine višjega cenovnega razreda ter ugotavljanje avtentičnosti določite vrednost s pomočjo strokovne presoje Agencije ARTSTAR.

Pridobite certifikat

SLOART

Za enostavnejše informativne cenitve za specifično umetniško delo brez ugotavljanja avtentičnosti lahko določite vrednost umetnine s pomočjo cenitev Galerije in dražbene hiše SLOART.

Pridobite mnenje

Kdaj potrebujemo potrditev avtentičnosti in cenitev umetnin?

Prodaja ali finančno načrtovanje
 • Stranke želijo prodati umetniško delo in jih zanima vrednost umetniškega dela oziroma ocenjujejo trenutno vrednost svojega premoženja za namene finančnega načrtovanja.
Nakup umetniškega dela
 • Stranke želijo pred nakupom umetniškega dela preveriti avtentičnost in vrednost umetniškega dela ter se na ta način zavarovati pred morebitnimi zlorabami, kot so dvomljiva avtentičnost umetniškega dela, preplačilo, napačni podatki ali dokumentacija.
Preverjanje avtentičnosti kupljenih umetnin
 • Stranke, ki so podedovale ali pred leti kupile umetniško delo v galeriji, pri zasebniku ali posredniku, želijo potrditev, da je kupljeno umetniško delo avtentično in jih zanima trenutna vrednost umetniškega dela.
Ocenjevanje vrednosti za namen računovodskega poročanja, vrednotenja osnovnih sredstev
 • Za potrebe v računovodstvu, ki so povezane s prevrednotenjem osnovnih sredstev zaradi njihove oslabitve ali okrepitve, lahko uredimo cenitve za računovodsko poročanje, davčne napovedi, zavarovanja ali priprave bilance.
Zavarovanje umetnin
 • Stranke želijo pridobiti certifikat o avtentičnosti in cenitev za zavarovanje umetniških del. To velja za umetniška dela višje vrednosti, ki niso pokrita v okviru splošnega zavarovanja doma. Na ta način zaščitijo svojo umetniško zbirko in lahko obvarujejo svoje investicije v primeru kraje, ropa, požara, poplave, naravne katastrofe ali nesreče.
Odškodninski zahtevek v primeru kraje, izgube ali poškodbe, požara, poplave
 • Stranke želijo pridobiti poročilo za zavarovalni zahtevek za zavarovalnico v primeru kraje, izgube ali poškodbe, požara, poplave ali drugih nesreč. Naši strokovnjaki bodo ocenili umetniško delo ali ocenili škodo umetniškega dela in podali mnenje, ali se umetniško delo lahko restavrira ali ne.
Upravljanje premoženja in davki
 • Za naše stranke lahko opravimo cenitev s pošteno tržno vrednostjo za določitev vrednosti premoženja umetniških del ali zbirke. Cenitve se lahko izdelajo za potrebe nepremičninskih odvetnikov ali izvršiteljev, da bi ugotovili vrednost osebne lastnine za potrebe davkov ali drugih postopkov.
Ločitev, dedovanje in pravična porazdelitev premoženja
 • V primeru delitve osebne lastnine med dvema ali več strankami je pogosto najprej potrebno določiti vrednost umetniških del. Izdelana cenitev in mnenje se lahko uporabljata za pravično porazdelitev pri ločitvi, zapuščinski razpravi, mediaciji ali na sodišču. To ne velja za primere, kadar sodišče samostojno izbere sodnega cenilca.
Stečaj, prisilna poravnava ali odprodaja podjetja in pravična porazdelitev premoženja
 • V primeru delitve lastnine in osnovnih sredstev podjetja je pogosto potrebno najprej določiti vrednost umetniških del. Izdelana cenitev in mnenje se lahko uporabljata za pravično porazdelitev umetniške zbirke v postopku prodaje, stečaja, likvidacije, prisilne poravnave ali na sodišču. To ne velja za primere, kadar sodišče ali stečajni upravitelj samostojno izbere sodnega cenilca.
Zavarovanje kredita ali lizinga
 • Če želite zavarovati kredit s svojim umetniškim delom in banke to omogočajo, bodo banke zahtevale ustrezno dokumentacijo in cenitve. Kredit se ponavadi zavaruje z umetniškimi deli višjega cenovnega razreda.
Dobrodelne donacije
 • V primeru dobrodelne donacije vam lahko pripravimo cenitev za dokazilo o donaciji s pošteno tržno vrednostjo in pripadajočo dokumentacijo za potrebe računovodstva in davčne olajšave. V primeru donacije višje vrednosti potrebujete ustrezno cenitev.

CERTIFIKAT ARTSTAR