Poslanstvo in vizija Agencije ARTSTAR

Poslanstvo Agencije ARTSTAR je z novimi in tradicionalnimi pristopi urediti področje presoje avtentičnosti in cenitev umetnin ter strankam ponuditi celovite storitve in vrhunsko uporabniško izkušnjo z umetnostjo.

Vizija Agencije ARTSTAR je postati najpomembnejša in zaupanja vredna neodvisna agencija za certificiranje in cenitev umetnin v Sloveniji. Naš cilj je do leta 2025 ustvariti mednarodno primerljiv likovni umetniški trg, ki bo deloval na temeljih transparentnosti, etičnosti, poštenosti, strokovnosti in zaupanja.

Strokovni pristop in poštenost naših zaposlenih in zunanjih strokovnih partnerjev se odraža v zaupanju naših številnih obstoječih in vedno več novih strank.

Agencijo sestavljajo strokovni svet, strokovnjaki s področja umetnosti ter tehnologije, in direktor agencije.

Strokovni svet Agencije ARTSTAR

Dr. Ferdinand Šerbelj je leta 1974 diplomiral na ljubljanski Filozofski fakulteti z nalogo o baročnem slikarju Antonu Cebeju in zanjo prejel študentsko Prešernovo nagrado. Leta 2000 je na Filozofski fakulteti doktoriral z disertacijo o baročnem slikarstvu na Goriškem. Od leta 1977 je zaposlen v Narodni galeriji kot kustos za terenske študije, od leta 2008 je muzejski svetnik, od 2011 pa sodni izvedenec in cenilec za likovno umetnost ter likovno umetnost 20. stoletja.

Študijsko se je izpopolnjeval v Benetkah, Padovi in Münchnu. Pomembnejši rezultati njegovega dela so ureditev baročne zbirke v Brežiškem gradu (1975), razstave Baročni slikar Anton Cebej (1991), Nicola Grassi (1992), Križev pot Antona Cebeja v okviru tradicije (1994), Antonio Paroli 1688–1768 (1996), Anton Postl, dolenjski baročni slikar (1997), Baročno slikarstvo na Goriškem (2002), Umetniška zbirka Gornjesavskega muzeja Jesenice (2003), Mecen in njegov slikar vabita v Bistriški grad: Franz Ignaz Flurer, baročni freskant in krajinar (2008), Izzvenevanje nekega obdobja: Oris poznobaročnega slikarstva na Kranjskem (2011). Je soavtor Vodnika po Narodni galeriji (2005: 17. in 18. stol.) in razstave Upodobitve ljubljanskih škofov (2007). Izdal je monografije Sveti Primož nad Kamnikom (1995), Žalostna gora nad Mokronogom (1999), Bistriški grad (2005) in Baročne Groblje (2008). Zbral, uredil in oblikoval je dva zbornika občine Slovenska Bistrica (1982 in 1990). Organiziral je mednarodni simpozij Barok na Goriškem (2002) in zatem uredil dvojezični simpozijski zbornik (2006). Je član strokovnega uredniškega odbora revije Arte in Friuli ­– Arte a Trieste in član umetnostnih komisij za restavratorske posege na umetninah. Od leta 2017 je direktor Kulturnega društva evropski kulturni center Sv. Martin Tourski ­– Slovenija.

Veliko predava in sodeluje na simpozijih ter izvaja ekskurzije doma in v tujini. Njegove specialne teme zanimanja so prva svetovna vojna, zlasti soško bojišče, heraldika in bonton.

dr. Ferdinand Šerbelj

univ. dipl. umet. zgodovinar

muzejski svetnik

sodni izvedenec in cenilec za likovno umetnost

Aleksander Bassin je leta 1956 maturiral na klasični gimnaziji v Ljubljani. Leta 1961 je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani, umetnostno zgodovino pa je študiral od leta 1959 do leta 1963 na ljubljanski Filozofski fakulteti. Podiplomsko se je izobraževal od leta 1974 do leta 1976 na Filozofski fakulteti Univerze v Beogradu. Na Gea College v Ljubljani je 1994–95 opravil program menedžmenta v kulturi. 1961–64 je bil strokovni sodelavec Republiškega sekretariata za prosveto in kulturo SRS. Od leta 1965 je bil pomočnik odgovornega urednika revije Sinteza, 1966–79 sekretar Akademije za likovno umetnost v Ljubljani. Od 1979 je bil direktor ljubljanskega regionalnega Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine, od 1989 do upokojitve 2008 pa direktor Mestne galerije Ljubljana. Leta 2002 je postal muzejski svetnik. Po upokojitvi se ukvarja s publicistiko in kuratorstvom, od sredine sedemdesetih let 20. stoletja je stalni sodni izvedenec in cenilec za likovno umetnost.

Bassin je eden vodilnih slovenskih umetnostnih kritikov in publicistov druge polovice 20. in začetka 21. stoletja. Kritiške tekste, v katerih se je posvečal domači in svetovni likovni umetnosti, zlasti sodobnemu slovenskemu slikarstvu, grafiki, kiparstvu in fotografiji, je objavljal od poznih petdesetih let 20. stoletja v časopisih Naši razgledi, Tovariš, Sinteza, Umetnost, Život umetnosti, Sodobnost, Perspektive, Dialogi, Delo idr. Posebno pozornost je posvečal pisanju o novi ekspresionistični figuraliki in novem konstruktivizmu, ki ju je kot umetnostnozgodovinska pojma kritiško utemeljil. Napisal je več razstavnih katalogov in monografij umetnikov. Redno je sodeloval na simpozijih doma in v tujini ter deloval v mednarodnih organizacijah. Posebej vplivno je bilo njegovo dolgoletno sodelovanje v jugoslovanski in poznejši slovenski sekciji Mednarodnega združenja likovnih kritikov AICA (Association Internationale des Critiques d'Art). 1970–75 je bil sekretar, 1986–89 predsednik jugoslovanske sekcije, 1996–2001 pa podpredsednik mednarodnega administrativnega odbora (mdr. je odigral ključno vlogo pri organizaciji 25. svetovnega kongresa in generalne skupščine Zagreb – Ljubljana – Sarajevo – Beograd, 1973). Leta 2005 je soorganiziral generalno skupščino in kongres AICA v Sloveniji. Deluje kot zakladnik Društva umetnostnih kritikov – slovenske sekcije AICA.
Med leti 1973–75 je bil predsednik Slovenskega društva likovnih kritikov, od 2020 pa je ponovno predsednik Društva slovenskih likovnih kritikov. Ljubljansko Mestno galerijo je s kuratorstvom vrste likovnih razstav in s programom vzpostavil kot enega najbolj relevantnih razstavišč v regiji. S predstavitvami slovenske umetnosti v tujini je prispeval k mednarodni uveljavitvi nekaterih slovenskih umetnikov in umetnostnih tokov. Med drugim je bil selektor bienala v São Paulu (1994, 2002, 2004), svetovnega trienala v New Delhiju (1968), na beneškem likovnem bienalu je sodeloval kot pomočnik glavnega komisarja jugoslovanskega paviljona (1976, 1981, 1984) in kot komisar slovenskega paviljona (2007, 2009), kot sekretar je vplival na vzpostavitev in uveljavitev jugoslovanskega in mednarodnega bienala oziroma trienala male plastike v Murski Soboti (1973–2001).

Za svojo dejavnost je 1970 prejel nagrado vstaje slovenskega naroda, 1982 srebrno plaketo Društva novinarjev Slovenije, 2007 nagrado glavnega mesta Ljubljana, 2008 priznanje Frana Vesela Zveze društev likovnih umetnikov Slovenije. Je dobitnik nagrade za življenjsko delo Slovenskega društva likovnih kritikov Kritiško pero 2015 ter dobitnik medalje za zasluge, s katero ga je odlikoval predsednik države 2018.

Aleksander Bassin

univ. dipl. prav. in umet. zgod.

muzejski svetnik

sodni izvedenec in cenilec za likovno umetnost

Milena Zlatar se je rodila leta 1955 v Slovenj Gradcu. Študirala je umetnostno zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Leta 1978 se je kot kustosinja zaposlila v Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu. Pozneje je kot strokovni vodja in direktorica iste galerije v času od 1997 do 2008 zastavila dolgoročno strategijo galerije, tako v smislu mednarodne razstavne politike kot predstavljanja slovenskih likovnih presežkov.

Od 2008 do 2013 je bila kustosinja in muzejska svetnica, odgovorna za stalne zbirke. Dopolnjevala je obstoječe mednarodne likovne zbirke z deli tujih avtorjev in z deli pomembnih slovenskih avtorjev. Zaslužna je za donacije del umetnikov, kot so Bogdan Borčić, Pino Poggi, Valentin Oman, Štefan Planinc, Ted Kramolc in drugih, dela katerih so dopolnila zaokrožene zbirke, skupaj s prepoznavno zbirko in razstavami Hommage slikarju Jožetu Tisnikarju.

Od leta 2013 deluje kot neodvisna kuratorka in likovna kritičarka ter sodna izvedenka za umetnost 20. stoletja in sodobno umetnost. Je avtorica številnih razstav, strokovnih člankov v monografijah, katalogih in periodiki.

Milena Zlatar

univ. dipl. umet. zgodovinarka

muzejska svetnica

sodna izvedenka in cenilka za likovno umetnost

Doc. mag. Jurij Smole se je rodil leta 1965. Leta 1995 je diplomiral, leta 1997 pa magistriral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Svojo ustvarjalno pot je začel s kamnom, ki mu poleg brona in drugih materialov ostaja zvest še danes. Leta 1995 se je zaposlil na ALUO – sprva kot predavatelj za kiparsko likovno tehnologijo, zatem pa kot predavatelj za kiparstvo, tehnike in material. Pol leta je predaval tudi na Akademiji likovnih umjetnosti v Zagrebu. Bil je predsednik upravnega odbora Univerze v Ljubljani Akademije za likovno umetnost in oblikovanje. Pred odločitvijo za kariero v umetnosti je bil kovinar in študiral strojništvo, kar je odločilno pripomoglo k njegovemu strokovnemu delu.

Njegove razstave so večinoma potekale samostojno doma in v tujini, med drugim je postavil vrsto javnih kipov in spomenikov. Kiparsko in pedagoško strokovno obvladuje vse vrste kamna in njegove obdelave, področja litja z izginulim voskom (precizijsko litje) in patiniranje, zato je povezan z umetniškimi in nekaterimi industrijskimi livarnami doma in v tujini.

Poleg pedagoškega dela na Oddelku za restavratorstvo ALUO predava še na Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani, na Oddelku za metalurgijo. Med drugim sodeluje pri ekspertnih skupinah, povezanimi z materiali, z narodnimi muzeji in galerijami pri pripravi tematskih in avtorskih razstav, tudi strokovnih predavanj s področja kiparstva in kiparskih tehnik. Presojanje materialov in sledenje tehnološkim postopkom izdelave je ena od njegovih profesionalnih osnov za kiparsko in pedagoško delo.

Kot numizmatik se veliko ukvarja z analizo zlasti antičnega srebra in strokovno spremlja medaljerstvo z lastno produkcijo. Je tudi član komisije za izbor spominskih kovancev pri Banki Slovenije.

Poleg pedagoškega in umetniškega dela programsko vodi Galerijo Domžale, kjer s programom številnih razstav in projektom Galerija na potepu skuša pozitivno vplivati na odnos širših laičnih in strokovnih publik do likovnih in vizualnih umetnosti.

doc. mag. Jurij Smole

akademski kipar

Direktor Agencije ARTSTAR

MMag. Damjan Kosec je ustanovitelj Agencije ARTSTAR ter ustanovitelj in direktor Galerije in dražbene hiše SLOART. Damjan je magister znanosti s področja računalništva Fakultete za računalništvo in informatiko v Ljubljani in magister znanosti s področja menedžmenta elektronskega poslovanja. Na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani opravlja doktorski študij s področja uporabe umetne inteligence za priporočanje umetniških del glede na interese, želje in potrebe stranke.

Damjan je velik ljubitelj sodobne umetnosti in podpornik številnih mladih vrhunskih in talentiranih umetnikov. Ima dolgoletne izkušnje na slovenskem umetniškem trgu s prodajo in nakupom umetniških del ter z izvedbo številnih vrhunskih projektov, recimo razstave v Predsedniški palači Republike Slovenije.

Damjan je strokovnjak za področje digitalne prodaje, marketinga in digitalne preobrazbe, saj je v zadnjih 17 letih sodeloval pri več kot 50 velikih projektih za večino največjih trgovskih in storitvenih podjetij v Sloveniji.

MMag. Damjan Kosec

magister znanosti računalništva

magister znanosti e-poslovanja

direktor

Postanite strokovni sodelavec Agencije ARTSTAR

Pridružite se skupini izkušenih in priznanih strokovnjakov za presojo avtentičnosti
Interes, znanje in izkušnje

Vas navdušuje slovenska likovna umetnost in bi želeli sodelovati kot strokovni sodelavec Agencije ARTSTAR? Če ste v sorodstvenem razmerju z določenim umetnikom ali ste službeno, pedagoško ali raziskovalno preučevali določenega umetnika in imate ustrezne kompetence, izkušnje ter željo po dolgoročnem občasnem sodelovanju, vas vabimo, da se nam predstavite. S sodelovanjem v agenciji boste imeli edinstveno priložnost, da vidite izjemno redke umetnine, ki jih drugače ni mogoče videti nikjer, in pridobite izjemne izkušnje.

Izobraževanje

Na podlagi vaše izobrazbe, referenc in izkušenj z določenim umetnikom ali določenimi tehnikami in materiali bo strokovni svet sprejel odločitev, ali izpolnjujete pogoje za samostojno delo pri presoji avtentičnosti za določenega umetnika. Če pogojev še ne izpolnjujete, bo strokovni svet določil dodatno izobraževanje in izpopolnjevanje ter postopno izobraževalno sodelovanje pri presoji avtentičnosti umetnin, ki so v postopku certificiranja.

Strokovno in ekspertno delo

Kot strokovni ali ekspertni sodelavec Agencije ARTSTAR boste plačani za občasno sodelovanje skupaj z ostalimi strokovnjaki pri presoji avtentičnosti umetniških del na svojem področju. Na podlagi vaše izobrazbe, referenc in izkušenj z določenim umetnikom ali določenimi tehnikami in materiali lahko skupaj s strokovnim svetom določite izobraževalni načrt in praktično usposabljanje, da pridobite status eksperta.